MJTNR/L (B) tool holder

MTJNR1616H16B    MJTNL1616H16B
MTJNR2020K16B    MTJNL2020K16B
MTJNR2525M16B    MTJNL2525M16B
MTJNR3225P16B    MTJNL3225P16B
MTJNR3232P16B    MTJNL3232P16B
MTJNR2525M22B    MTJNL2525M22B
MTJNR3225P22B    MTJNL3225P22B
MTJNR3232P22B    MTJNL323
Description